VEKSTFORMER
VEKSTFORMER
Man skiller mellom forskjellige vekstformer for tomatsorter:

Determinate sorter er busktomater, som blir 20-80 cm i høyden og bredden. Når planten har utviklet 3 klaser, blir den ikke høyere. På samme måte stopper veksten av sideskuddene etter tre klaser.  (det dannes hele tiden nye sideskudd på sideskuddene) Det kan hele tiden dannes nye sideskudd på sideskuddene.
Determinate betyr bestemt eller endelig, og ordet henviser til at planten får det et endelig antall klaser per stamme/gren. Disse sortene modner vanligvis tidlig og skal IKKE knipes. Man kan dog fjerne enkelte blader for en mer luftig plante. Blader som skygger for en ny blomsterklase, kan fjernes delvis eller helt. Husk at planten må ha en god del blader for at fotosyntesen skal være i balanse.
Ampeltomater hører som regel under kategorien Busk-tomat (deteminate), og skal dermed beholde sideskuddene.
Busktomat - skal IKKE knipes. På bildet: Lille Lise
Semi-determinate sorter er busktomater eller flere-stammede tomater, som ikke vokser mer i høyden, når der er utviklet 5 klaser. Disse sortene kan knipes sparsomt. Størst utbytte oppnås, hvis de får lov til å utvikle seg til busk. Disse sortene er typisk rundt en meter i høyde og i bredde.
Indeterminate sorter kan danne et uendelig antall blomsterklaser på hovedstamme og sideskudd. På disse plantene  fjerner man sideskuddene, som ofte kalles "tyver". Indeterminate sorter kan lett bli mange meter høye hvis vekstsesongen er lang. De fleste drivhustomater er indeterminante. Tomatplanten er i utgangspunktet  flerårig, så i prinsippet kan den bli veldig lang ( opptil 19 meter er målt), til den bukker under av sykdom eller kulde.Indeterminate planter SKAL knipesSideskudd "tyv" som skal fjernes


Semi-indeterminate sorter  trives godt med å ha 2-3 hovedstammer, f.eks. etter tredje blomsterklase.  Disse sortene er typisk gamle sorter (heirloom-sorter), som kommer å ta litt mere plass (mye bladmasse) og dermed gir et større utbytte. De har gjerne lett for å dele seg opp i
2-3 stammer når planeten har nådd en viss høyde. Disse plantene kan godt ha kun èn stamme om man har liten plass. Cherry tomat-sorter trives ofte med 2-3 stammer.

Sideskudd til høyre som kan beholdes som stamme nr.2Dwarf, tree-type
Disse plantene er i utgangspunktet indeterminate, men har også egenskapene til en determinate busk-plante. For å få mer frukt per plante, burde man beholde et par sideskudd, slik at planten har 2-4 stammer. Denne typen tomatplanter blir fra 70-180 cm. Plantene blir høyere i drivhus enn på friland og i krukker.


Dwarf (tree-type) tomatplanter i mai 2016
 Tomatprat er også på facebook:
https://www.facebook.com/tomatprat